Wynagrodzenie


WYNAGRODZENIE

Sposób ustalenia wynagrodzenia za świadczone przez naszą Kancelarię usługi, jak również jego wysokość, ustalana jest każdorazowo w porozumieniu z Klientem, z uwzględnieniem specyfiki i stopnia skomplikowania danej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W każdym przypadku, Klient zawsze informowany jest o kosztach, jakie będzie ponosił, przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej.

Opłata za poradę prawną zaczyna się już od kwoty 200 zł netto, zaś wysokość opłaty jest podawana przed udzieleniem porady, po przedstawieniu przez Klienta okoliczności sprawy.

Dopuszczamy możliwość rozłożenia płatności należnego nam wynagrodzenia na raty, w zależności od ustaleń podjętych z Klientem.

 

Przewidujemy następujące sposoby rozliczenia wynagrodzenia:

- wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, płatne jednorazowo bądź rozłożone na raty.

- wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, płatne jednorazowo bądź rozłożone na raty wraz z dodatkową, z góry ustaloną premią płatną po zakończeniu sprawy, płatną wyłącznie w przypadku uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta (tzw. success fee)

- stawka godzinowa - płatna za czas faktycznie poświęcony przez naszych radców prawnych na prowadzenie sprawy i świadczenie usług prawnych na rzecz Klienta, przy czym wysokość stawki ustalana jest z góry i pozostaje niezmienna przez cały okres prowadzenia sprawy

- wynagrodzenie ryczałtowe – stała, ustalona kwota, płatna miesięcznie, obejmująca nielimitowaną pomoc prawną, niezależnie od liczby zagadnień oraz poświęconego nakładu czasu

- wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – stała, ustalona kwota, płatna miesięcznie, obejmująca określony limit godzin, po przekroczeniu którego dalsze rozliczanie następuje według wcześniej ustalonej stawki godzinowej.