Our services


prawobudowlane generalny inwestor dochodzenie roszczeń Gesellschaft GmbH in Polen wypadek szkoda ubezpieczenieCONTRACTS

Our legal adviser’s office has extensive experience in drawing up, analyzing and interpreting various types of contracts and agreements, such as developer agreements, loan agreements, tenancy agreements, contracts for sale of a real estate, contracts for renovation/construction works. We draw up and verify agreements, settlements, regulations, internal acts, draft resolutions, etc. We strive for the fullest possible protection of the interests of the client, which has a direct effect on their chances to enforce their rights before the court in the event of a possible dispute with the counterparty. The scope of our services includes legal analysis of the client's draft contract, advice on how to secure the implementation of its provisions, introducing necessary changes to the contract, drawing up contracts which are tailored to our client’s individual needs.

We provide legal assistance in analyzing and verifying all types of trade agreements, concluded between entrepreneurs, legal persons, natural persons, and between consumers and entrepreneurs. We also prepare draft contracts which are tailored to the needs of the client. In the best interests of the client we try to identify potential risks and propose solutions safeguarding against these risks. At the request of the client, we participate in the process of negotiations with the counterparty to minimize all risks and serve the client’s interests in the best possible way.

Additionally, we represent our clients in court disputes arising from the implementation of contracts and agreements, among others we ensure that they receive compensation for improper performance of contracts or payment of contractual penalties. We also offer legal aid in matters related to the withdrawal from a contract and the termination of a contract.

In particular, we create drafts of the following contracts and agreements:

  • construction law, e.g. construction work contracts, investor’s supervision contracts, developer agreements;
  • commercial law, e.g. articles of association, drafts of statutes, resolutions and regulations, contracts for the sale of shares, including the completion of final documentation for an application for introducing amendments to the National Court Register;
  • civil law contracts, e.g. contracts for sales, lease, donation, establishment of an easement, mandate contracts, contracts for specific work, agreements of cession of contractual rights, loan and pledge agreements;
  • labor law, e.g. employment contracts, mandate contracts, management contracts, draft agreements, termination of employment contracts.

COMPENSATIONS

We provide comprehensive legal aid in relation to claims for damages, remedies for wrongs, and other types of compensation due in connection with the damage caused, both in pre-trial negotiations and in court. Our legal adviser’s office conducts compensation cases both in respect of the damage to property and personal injuries. In particular, we provide assistance in cases involving motor insurance claims, accidents at work, medical malpractice, negotiating single indemnities instead of disability pension, and claims for damages arising from the implementation of contracts.

We represent our clients in court and participate in pre-litigation proceedings before an insurer. We approach each case individually, our aim is not only to satisfy a claim for damages but also to give our clients comprehensive legal aid in obtaining other benefits due, such as personal injury settlements, permanent or temporary pensions, professional indemnity payment.

 

Damages

Compensation payments are made  in case of material damage, both damage to property and personal damage, often by the insurance company and coming from the Third Party Insurance (OC). The most typical cases where damages are awarded include: collision / road accident, accident at work or on the way to/from work, medical errors. The compensation covers the reimbursement of all costs incurred as a result of the damage, including the costs of medical treatment.

In addition, the court may grant the immediate family members of the deceased adequate compensation if, as a result of his/her death, a significant deterioration in their life situation has occurred.

Remedy for wrongs

An injured person who, as a result of the harm done to them, has suffered physical injury or health impairment, may award a fine from the offender as compensation for the harm they have suffered. Remedy for wrongs is granted for non-pecuniary, moral, or mental damage. In addition, the court may grant the immediate family members of the deceased the amount of compensation for the harm caused by the pain and suffering after the loss of the loved one.

Other benefits

A range of benefits granted by the court in a particular case include, for example, incapacity benefit, or benefit on account of the injured person’s increasing needs or reduced prospects for their wellbeing in the future arising from their incapacity for work, which are granted on a permanent or temporary basis, as well as professional indemnity payment.

Posadowienie na nieruchomości infrastruktury przesyłowej takiej jak min. podziemne i naziemne sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne wiąże się z ograniczeniem prawa własności do gruntu. W związku ze współkorzystaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości, jej właścicielowi może przysługiwać min. roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, a także możliwość uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorcę z obciążonej nieruchomości. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw, zarówno od strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości.

 

Problematyka sieci przesyłowych takich jak przykładowo podziemne i naziemne sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze i telekomunikacyjne dotyka wielu właścicieli nieruchomości, w tym właścicieli gruntów rolnych. W szczególności zagospodarowanie nieruchomości, a także ewentualne przekształcenie działki z rolnej na budowlaną, utrudniają stare, wybudowane jeszcze w okresie komunistycznym, często bez jakiegokolwiek zezwolenia właściciela gruntu, gazociągi i słupy energetyczne. Ich strefa oddziaływania potrafi w praktyce wyłączyć z zabudowy nawet całą nieruchomości, tym samym znacząco obniżając jej wartość.
Służebności przesyłu reguluje korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza m.in. możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji. Podkreślamy, że służebność przesyłu może obciążać nie tylko nieruchomość gruntową, ale i budynkową lub lokalową.


W zamian za ustanowienie służebności przedsiębiorca przesyłowy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz właściciela nieruchomości. Dodatkowo za okres przed ustanowieniem służebności właścicielowi nieruchomości przysługuje od przedsiębiorcy przesyłowego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jego z nieruchomości. Alternatywnie w niektórych przypadkach można wystąpić z roszczeniem o usunięcie infrastruktury przesyłowej z nieruchomości, bądź o przymusowy wykup przez przedsiębiorcę przesyłowego zajętej przez niego działki.


Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu i uzyskaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zarówno od strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości. Pomagamy również na etapie przedsądowym, w trakcie negocjacji z przedsiębiorcą przesyłowym, dzięki czemu, niejednokrotnie, sprawę można rozwiązać polubownie, na drodze umowy o ustanowienie służebności przesyłu. Znajomość wewnętrznych procedur obowiązujących u przedsiębiorców przesyłowych, wysokości zasądzanych zazwyczaj w podobnych sprawach stawek, a także aktualnej linii orzeczniczej sądów, umożliwia ustalenie realnej kwoty wynagrodzenia należnego naszym klientom w związku z ustanowieniem służebności przesyłu, co znacząco przyspiesza ewentualne negocjacje. Każdy przypadek badamy indywidualnie, również pod kątem wystąpienia szkody lokalizacyjnej, kiedy to roszczenie odszkodowawcze powinno zostać skierowane przeciwko gminie, a nie przedsiębiorcy przesyłowemu, co pomaga ukierunkować odpowiednio adresata roszczeń. Wreszcie, w wypadku stwierdzenia przez nas braku jakichkolwiek podstaw do wystąpienia z roszczeniem, sporządzamy rzetelną opinię na tę okoliczność, co pomaga zaoszczędzić klientowi czas, jak i uniknąć potencjalnego stresu oraz wydatków.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia, analizowania i interpretacji umów różnego rodzaju, m.in. umowy deweloperskiej, kredytowej, najmu, sprzedaży nieruchomości, na prace remontowe/budowlane. Sporządzamy oraz weryfikujemy nie tylko umowy, ale również ugody, regulaminy, akty wewnętrzne, projekty uchwał itp. Dążymy do możliwie jak najpełniejszego zabezpieczenia interesu klienta, co bezpośrednio wpływa na możliwość późniejszego egzekwowania jego praw przed sądem w razie ewentualnego sporu z kontrahentem. Zakres oferowanych usług obejmuje analizę prawną przedłożonego przez klienta projektu umowy, porady w zakresie adekwatnego zabezpieczenia realizacji jej postanowień, wprowadzenie koniecznych zmian, jak również tworzenie umów od podstaw pod kątem potrzeb danego klienta.


Udzielamy fachowej pomocy prawnej przy analizie i weryfikacji każdego typu umowy funkcjonującej w obrocie gospodarczym, zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prawnymi, fizycznymi jak również między konsumentem a przedsiębiorcami.  Przygotowujemy także od podstaw projekty umów, dostosowane indywidualnie do potrzeb danego klienta. Mając na uwadze interes naszych klientów identyfikujemy potencjalne ryzyka i proponujemy rozwiązania zabezpieczające przed nimi. Na życzenie klienta uczestniczymy również w procesie negocjacji z jego kontrahentem, dążąc do możliwie maksymalnego zabezpieczenia interesu klienta.


Dodatkowo reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych powstałych na tle realizacji umów, w tym o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz o zapłatę kar umownych. Świadczymy pomoc prawną także w kwestiach związanych z odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy.


W szczególności sporządzamy:
- umowy z zakresu prawa budowlanego, min., umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy deweloperskie,


- umowy ze sfery prawa handlowego, min. umowy spółek, projekty statutów, uchwał, regulaminów, umowy zbycia udziałów, zapewniamy kompleksową usługę łącznie z całościowym przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,


- umowy cywilnoprawne, min. umowy sprzedaży, najmu, darowizny, o ustanowienie służebności, zlecenia, dzieło, cesji, pożyczki, zastawu,


- umowy z zakresu prawa pracy, min. umowy o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, projekty porozumień, wypowiedzeń warunków płacy i pracy.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia oraz innych należnych  z tytułu szkody świadczeń, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze zarówno w związku z zaistnieniem szkód majątkowych jak i osobowych. W szczególności świadczymy usługi prawne w zakresie szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, kapitalizacji rent, a także roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją umów.


Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze zarówno w związku z zaistnieniem szkód majątkowych jak i osobowych. Zapewnia reprezentację nie tylko przed sądem, ale i na etapie ewentualnego postępowania przed ubezpieczycielem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie dążąc nie tylko do optymalnego zaspokojenie samego roszczenia odszkodowawczego, ale i udzielenia kompleksowej pomocy w uzyskaniu innych, przysługujących dodatkowo w danej sprawie świadczeń takich jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na osobie, stałej bądź tymczasowej renty, opłacenia kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.


W szczególności świadczymy usługi prawne w zakresie szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, kapitalizacji rent, a także roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją umów.


Odszkodowanie
Odszkodowanie przyznawane jest za szkodę majątkową, zarówno na osobie jak i w mieniu, często od ubezpieczyciela, w oparciu o ubezpieczenie OC sprawcy. Typowymi przypadkami, w których należne jest odszkodowanie są min. kolizja/wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy albo w drodze do pracy, błędy w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie obejmuje zwrot wszystkich kosztów powstałych na skutek szkody, w tym związanych z kosztami leczenia.


Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.


Zadośćuczynienie
Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może zasądzić od sprawcy odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.  Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkodę o charakterze niemajątkowym, moralnym, psychicznym. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, spowodowaną bólem, cierpieniem po stracie osoby bliskiej.


Inne świadczenia
Obejmują szereg świadczeń przyznawanych przez Sąd w odniesieniu do danej indywidualnej sprawy. W ich zakres wchodzi przykładowo renta z tytułu zmniejszenia bądź pozbawienia zdolności do pracy zarobkowej poszkodowanego, zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, przyznawana w zależności od okoliczności sprawy na okres stały bądź jedynie tymczasowo, jak również opłacenie kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.