Oferta


prawobudowlane generalny inwestor dochodzenie roszczeń Gesellschaft GmbH in Polen wypadek szkoda ubezpieczenieUMOWY

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia, analizowania i interpretacji umów różnego rodzaju, m.in. umowy deweloperskiej, kredytowej, najmu, sprzedaży nieruchomości, na prace remontowe/budowlane. Sporządzamy oraz weryfikujemy nie tylko umowy, ale również ugody, regulaminy, akty wewnętrzne, projekty uchwał itp. Dążymy do możliwie jak najpełniejszego zabezpieczenia interesu klienta, co bezpośrednio wpływa na możliwość późniejszego egzekwowania jego praw przed sądem w razie ewentualnego sporu z kontrahentem. Zakres oferowanych usług obejmuje analizę prawną przedłożonego przez klienta projektu umowy, porady w zakresie adekwatnego zabezpieczenia realizacji jej postanowień, wprowadzenie koniecznych zmian, jak również tworzenie umów od podstaw pod kątem potrzeb danego klienta.

Udzielamy fachowej pomocy prawnej przy analizie i weryfikacji każdego typu umowy funkcjonującej w obrocie gospodarczym, zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prawnymi, fizycznymi jak również między konsumentem a przedsiębiorcami. Przygotowujemy także od podstaw projekty umów, dostosowane indywidualnie do potrzeb danego klienta. Mając na uwadze interes naszych klientów identyfikujemy potencjalne ryzyka i proponujemy rozwiązania zabezpieczające przed nimi. Na życzenie klienta uczestniczymy również w procesie negocjacji z jego kontrahentem, dążąc do możliwie maksymalnego zabezpieczenia interesu klienta.

Dodatkowo reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych powstałych na tle realizacji umów, w tym o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz o zapłatę kar umownych. Świadczymy pomoc prawną także w kwestiach związanych z odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy.

W szczególności sporządzamy:

  • umowy z zakresu prawa budowlanego, min., umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy deweloperskie,
  • umowy ze sfery prawa handlowego, min. umowy spółek, projekty statutów, uchwał, regulaminów, umowy zbycia udziałów, zapewniamy kompleksową usługę łącznie z całościowym przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • umowy cywilnoprawne, min. umowy sprzedaży, najmu, darowizny, o ustanowienie służebności, zlecenia, dzieło, cesji, pożyczki, zastawu,
  • umowy z zakresu prawa pracy, min. umowy o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, projekty porozumień, wypowiedzeń warunków płacy i pracy.

ODSZKODOWANIA

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia oraz innych należnych z tytułu szkody świadczeń, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze zarówno w związku z zaistnieniem szkód majątkowych jak i osobowych. W szczególności świadczymy usługi prawne w zakresie szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, kapitalizacji rent, a także roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją umów.

Zapewniamy reprezentację nie tylko przed sądem, ale i na etapie ewentualnego postępowania przed ubezpieczycielem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie dążąc nie tylko do optymalnego zaspokojenie samego roszczenia odszkodowawczego, ale i udzielenia kompleksowej pomocy w uzyskaniu innych, przysługujących dodatkowo w danej sprawie świadczeń takich jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na osobie, stałej bądź tymczasowej renty, opłacenia kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.

 

Odszkodowanie

Odszkodowanie przyznawane jest za szkodę majątkową, zarówno na osobie jak i w mieniu, często od ubezpieczyciela, w oparciu o ubezpieczenie OC sprawcy. Typowymi przypadkami, w których należne jest odszkodowanie są min. kolizja/wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy albo w drodze do pracy, błędy w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie obejmuje zwrot wszystkich kosztów powstałych na skutek szkody, w tym związanych z kosztami leczenia.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Zadośćuczynienie

Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może zasądzić od sprawcy odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkodę o charakterze niemajątkowym, moralnym, psychicznym. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, spowodowaną bólem, cierpieniem po stracie osoby bliskiej.

Inne świadczenia

Obejmują szereg świadczeń przyznawanych przez Sąd w odniesieniu do danej indywidualnej sprawy. W ich zakres wchodzi przykładowo renta z tytułu zmniejszenia bądź pozbawienia zdolności do pracy zarobkowej poszkodowanego, zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, przyznawana w zależności od okoliczności sprawy na okres stały bądź jedynie tymczasowo, jak również opłacenie kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Posadowienie na nieruchomości infrastruktury przesyłowej takiej jak min. podziemne i naziemne sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne wiąże się z ograniczeniem prawa własności do gruntu. W związku ze współkorzystaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości, jej właścicielowi może przysługiwać min. roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem, a także możliwość uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorcę z obciążonej nieruchomości. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw, zarówno od strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości.

 

Problematyka sieci przesyłowych takich jak przykładowo podziemne i naziemne sieci energetyczne, gazowe, ciepłownicze i telekomunikacyjne dotyka wielu właścicieli nieruchomości, w tym właścicieli gruntów rolnych. W szczególności zagospodarowanie nieruchomości, a także ewentualne przekształcenie działki z rolnej na budowlaną, utrudniają stare, wybudowane jeszcze w okresie komunistycznym, często bez jakiegokolwiek zezwolenia właściciela gruntu, gazociągi i słupy energetyczne. Ich strefa oddziaływania potrafi w praktyce wyłączyć z zabudowy nawet całą nieruchomości, tym samym znacząco obniżając jej wartość.
Służebności przesyłu reguluje korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, co oznacza m.in. możliwość wejścia na cudzy grunt obciążony służebnością w celu posadowienia tam urządzeń przesyłowych, usunięcia ich awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji. Podkreślamy, że służebność przesyłu może obciążać nie tylko nieruchomość gruntową, ale i budynkową lub lokalową.


W zamian za ustanowienie służebności przedsiębiorca przesyłowy zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz właściciela nieruchomości. Dodatkowo za okres przed ustanowieniem służebności właścicielowi nieruchomości przysługuje od przedsiębiorcy przesyłowego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jego z nieruchomości. Alternatywnie w niektórych przypadkach można wystąpić z roszczeniem o usunięcie infrastruktury przesyłowej z nieruchomości, bądź o przymusowy wykup przez przedsiębiorcę przesyłowego zajętej przez niego działki.


Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu i uzyskaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zarówno od strony przedsiębiorstw przesyłowych, jak i właścicieli nieruchomości. Pomagamy również na etapie przedsądowym, w trakcie negocjacji z przedsiębiorcą przesyłowym, dzięki czemu, niejednokrotnie, sprawę można rozwiązać polubownie, na drodze umowy o ustanowienie służebności przesyłu. Znajomość wewnętrznych procedur obowiązujących u przedsiębiorców przesyłowych, wysokości zasądzanych zazwyczaj w podobnych sprawach stawek, a także aktualnej linii orzeczniczej sądów, umożliwia ustalenie realnej kwoty wynagrodzenia należnego naszym klientom w związku z ustanowieniem służebności przesyłu, co znacząco przyspiesza ewentualne negocjacje. Każdy przypadek badamy indywidualnie, również pod kątem wystąpienia szkody lokalizacyjnej, kiedy to roszczenie odszkodowawcze powinno zostać skierowane przeciwko gminie, a nie przedsiębiorcy przesyłowemu, co pomaga ukierunkować odpowiednio adresata roszczeń. Wreszcie, w wypadku stwierdzenia przez nas braku jakichkolwiek podstaw do wystąpienia z roszczeniem, sporządzamy rzetelną opinię na tę okoliczność, co pomaga zaoszczędzić klientowi czas, jak i uniknąć potencjalnego stresu oraz wydatków.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia, analizowania i interpretacji umów różnego rodzaju, m.in. umowy deweloperskiej, kredytowej, najmu, sprzedaży nieruchomości, na prace remontowe/budowlane. Sporządzamy oraz weryfikujemy nie tylko umowy, ale również ugody, regulaminy, akty wewnętrzne, projekty uchwał itp. Dążymy do możliwie jak najpełniejszego zabezpieczenia interesu klienta, co bezpośrednio wpływa na możliwość późniejszego egzekwowania jego praw przed sądem w razie ewentualnego sporu z kontrahentem. Zakres oferowanych usług obejmuje analizę prawną przedłożonego przez klienta projektu umowy, porady w zakresie adekwatnego zabezpieczenia realizacji jej postanowień, wprowadzenie koniecznych zmian, jak również tworzenie umów od podstaw pod kątem potrzeb danego klienta.


Udzielamy fachowej pomocy prawnej przy analizie i weryfikacji każdego typu umowy funkcjonującej w obrocie gospodarczym, zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prawnymi, fizycznymi jak również między konsumentem a przedsiębiorcami.  Przygotowujemy także od podstaw projekty umów, dostosowane indywidualnie do potrzeb danego klienta. Mając na uwadze interes naszych klientów identyfikujemy potencjalne ryzyka i proponujemy rozwiązania zabezpieczające przed nimi. Na życzenie klienta uczestniczymy również w procesie negocjacji z jego kontrahentem, dążąc do możliwie maksymalnego zabezpieczenia interesu klienta.


Dodatkowo reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych powstałych na tle realizacji umów, w tym o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz o zapłatę kar umownych. Świadczymy pomoc prawną także w kwestiach związanych z odstąpieniem i wypowiedzeniem umowy.


W szczególności sporządzamy:
- umowy z zakresu prawa budowlanego, min., umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy deweloperskie,


- umowy ze sfery prawa handlowego, min. umowy spółek, projekty statutów, uchwał, regulaminów, umowy zbycia udziałów, zapewniamy kompleksową usługę łącznie z całościowym przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,


- umowy cywilnoprawne, min. umowy sprzedaży, najmu, darowizny, o ustanowienie służebności, zlecenia, dzieło, cesji, pożyczki, zastawu,


- umowy z zakresu prawa pracy, min. umowy o pracę, zlecenia, kontrakty menadżerskie, projekty porozumień, wypowiedzeń warunków płacy i pracy.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia oraz innych należnych  z tytułu szkody świadczeń, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze zarówno w związku z zaistnieniem szkód majątkowych jak i osobowych. W szczególności świadczymy usługi prawne w zakresie szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, kapitalizacji rent, a także roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją umów.


Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze zarówno w związku z zaistnieniem szkód majątkowych jak i osobowych. Zapewnia reprezentację nie tylko przed sądem, ale i na etapie ewentualnego postępowania przed ubezpieczycielem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie dążąc nie tylko do optymalnego zaspokojenie samego roszczenia odszkodowawczego, ale i udzielenia kompleksowej pomocy w uzyskaniu innych, przysługujących dodatkowo w danej sprawie świadczeń takich jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na osobie, stałej bądź tymczasowej renty, opłacenia kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.


W szczególności świadczymy usługi prawne w zakresie szkód komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, kapitalizacji rent, a także roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją umów.


Odszkodowanie
Odszkodowanie przyznawane jest za szkodę majątkową, zarówno na osobie jak i w mieniu, często od ubezpieczyciela, w oparciu o ubezpieczenie OC sprawcy. Typowymi przypadkami, w których należne jest odszkodowanie są min. kolizja/wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy albo w drodze do pracy, błędy w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie obejmuje zwrot wszystkich kosztów powstałych na skutek szkody, w tym związanych z kosztami leczenia.


Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.


Zadośćuczynienie
Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może zasądzić od sprawcy odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.  Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkodę o charakterze niemajątkowym, moralnym, psychicznym. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, spowodowaną bólem, cierpieniem po stracie osoby bliskiej.


Inne świadczenia
Obejmują szereg świadczeń przyznawanych przez Sąd w odniesieniu do danej indywidualnej sprawy. W ich zakres wchodzi przykładowo renta z tytułu zmniejszenia bądź pozbawienia zdolności do pracy zarobkowej poszkodowanego, zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, przyznawana w zależności od okoliczności sprawy na okres stały bądź jedynie tymczasowo, jak również opłacenie kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu.